We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today.

Even voorstellen

Ik studeerde in 2005 af aan de KULeuven als Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek (major leerproblemen, minor gedragsproblemen). Ervaring deed ik op in een centrum voor leerlingenbegeleiding in Brussel en Diest. Ik kon me verder bekwamen op vlak van psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding en ondersteuning van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Tevens heb ik hier gedurende één jaar binnen het FARO-team een school ondersteund in het implementeren van het denkkader “Geweldloos Verzet”.

Naast de CLB-werking heb ik geruime tijd gewerkt in een groepspraktijk te Overijse waar ik kinderen en jongeren begeleidde met reken- en concentratieproblemen , als ook studiemethodeproblemen.

In 2018 richtte ik mijn praktijk op te Zelem. Tevens sloot ik me in die periode aan in de praktijk “mijntherapeut.be” te Linkhout, waar ik deelneem aan intervisie en deel uit maak van hun teamwerking.

In 2020 sloot ik me aan bij de eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ) binnen het Netwerk Geestelijke gezondheidszorg Limburg “Ligant”. Dit houdt in dat cliënten aan een voordelig tarief psychologisch zorg kunnen genieten. In 2022 bied ik tevens binnen deze conventie gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ).

In 2021 startte ik onder het motto ‘levenslang leren’, vanuit interesse en om nog meer aan te sluiten bij de noden van mijn cliënten het vierjarig postgraduaat “Psychodynamisch kindertherapie” aan de KULeuven.

Annelies Asselman

Klinisch orthopedagoge

Wat doet een klinische orthopedagoog?

Sinds juni 2017 is klinische orthopedagogiek een autonoom gezondheidszorgberoep. De Hoge Gezondheidsraad definieert klinische orthopedagiek als volgt:

Het uitoefenen van de klinische orthopedagogiek is vanuit een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en de behandeling van opvoedings-, ontwikkelings- leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren, volwassenen en hun context.

Wat doet een klinisch orthopedagoog

Opleiding

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) is een kwaliteitskader met een geheel van
uitgangspunten en fasen.

 • Kids Skills
 • Korte oplossingsgerichte begeleiding/therapie (Rik Prenen en Elke Gybels)
 • Brain Blocks I,II en III (https://brainblocks.com/)
  • Psycho-educatie, communicatie en therapie bij kinderen en jongeren.
 • ADHD-problematiek
 • Emotieregulatie bij kinderen
 • Executieve functies

Het uitvoeren van het psychodiagnostisch proces in een belevingsonderzoek vanuit psychodynamische visie. Rino Vlaanderen.

Vierjarige opleiding Postgraduaat Psychodynamisch kindertherapeut.
(Gestart in 2021)

Begeleiding

Algemeen

Binnen de praktijk te Zelem en Linkhout richt ik me op de eerstelijns- en gespecialiseerde hulpverlening bij kinderen en jongeren met leer- en gedragsstoornissen, emotionele problemen en werkhoudings- en studiemethodeproblemen. Ik ondersteun hierin de ouders bij het afstemmen van hun aanpak op de noden van hun kind. Samen zoeken we naar een pedagogische aanpak die optimaal aansluit bij de opvoedingsvraag van het kind.

Tevens kan je bij mij terecht voor psycho-educatie bij kinderen en jongeren met ASS, ADHD, faalangst, dyslexie en dyscalculie. Brain Blocks kan hier ingezet worden. Op een procesmatige wijze zoeken we naar een taal en beeld om zo inzicht te verkrijgen in het denken en handelen.

Indien nodig kan een handelingsgericht diagnostisch traject bij kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen uitgevoerd worden.

Een orthopedagogische begeleiding start steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zoeken we samen naar de hulpvraag van het kind en noden van de ouders. We baseren ons op CLB-onderzoek of onderzoek vanuit andere instanties. Indien deze niet voorhanden zijn, doen we, indien nodig, zelf een onderzoek om de ernst van het probleem te duiden en te kijken waar er hiaten aanwezig zijn. We zoeken niet alleen naar hun problemen. Ook hebben we aandacht voor ieders positieve kanten. Tijdens de begeleiding wordt hiermee rekening gehouden.

De begeleiding wordt op maat samengesteld in een individueel handelingsplan. De doelen worden samen met het kind/jongeren en ouders besproken. Tevens worden andere nauw betrokken opvoeders (leerkracht, CLB-medewerker, zorgcoördinator, therapeuten) mits toestemming van de ouders en/of jongere in de begeleiding betrokken

Vanuit verschillende visies en methodieken wordt de begeleiding afgestemd op maat van de cliënt, met als doel de krachten en ontwikkelingskansen te optimaliseren

Werkhouding

In de werkhoudingstraining richten we ons naar kinderen van 6 tot 12 jaar met een moeilijke leer- en werkhouding.

We vragen nogal wat vaardigheden van onze kinderen en jongeren, die alles te maken hebben met executieve functies. Deze zijn de cognitieve processen die iemand nodig heeft om gedrag doelgericht bij te sturen en te organiseren. Dankzij deze vaardigheden kunnen we onze activiteiten plannen en organiseren, onze aandacht ergens op gericht houden en de uitvoering van een taak volhouden.

Tijdens de begeleiding leren we het kind zijn executieve functies te versterken zoals aandacht en concentratie, zelfstandig werken, leren stoppen, impulsen en emoties leren onderdrukken, prioriteiten stellen, kunnen reflecteren op zichzelf, timemanegement, plannen en organiseren.

De trainer fungeert aanvankelijk als model en coacht het kind geleidelijk aan zichzelf te sturen. Tijdens de leerfase maken we gebruik van meer speelse oefeningen op papier en op de computer. Nadien maken we de transfer naar meer schoolse oefeningen (rekenen, spelling).

Om deze transfer mee te realiseren is medewerking van de school en ouders noodzakelijk. We verwachten dan ook dat zowel huis als in de klas de methode wordt toegepast.

Studiemethode

De studiecoaching richt zich voornamelijk naar jongeren van het 6de leerjaar of uit het secundair onderwijs. De overgang van lager naar secundair onderwijs is een belangrijke, maar ook moeilijke stap. De jongeren moeten meer en meer zelfstandig leren werken en studeren.

Als studiecoach proberen we dit proces samen met de jongere te begeleiden.

We proberen steeds een aanpak op maat te zoeken. Tijdens de eerste sessies analyseren we het studietype van de jongere. Na dit onderzoek bespreken we de resultaten en zoeken samen de beste aanpak. Het samen zoeken is hier een zeer belangrijk principe. Als coach leggen we geen leerstijl op, maar zoeken we samen de stijl die het best bij de jongere past. Ook zij hebben inspraak hierin. Ik motiveer de jongeren om op zoek te gaan naar hun sterktes en moedig aan om ze ook te benutten.

Vervolgens worden de belangrijkste fasen van het studieproces besproken. Dit doen we aan de hand van de concrete leerstof. Ook wordt informatie geboden over de ontwikkeling van het brein in relatie tot het leren, het belang van zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het verwerven en verwerken van nieuwe leerstof

Ook thema’s zoals examen- en studieplanning, organisatie, huiswerk maken komen aanbod.

Faalangst

De faalangsttraining richt zich op kinderen en jongeren. Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten.

We gaan samen op zoek naar de triggers, naar de niet- helpende gedachten en helpende gedachten, naar eigen sterktes en andere vaardigheden die nodig zijn om met deze gevoelens en stress om te gaan.

Psycho-educatie

Aan de hand van een reeks educatieve en opvoedkundige interventies proberen we kinderen en jongeren te leren omgaan met hun beperkingen. Zo verwerven we stap voor stap meer kennis, vaardigheden in de omgang en zelfvertrouwen.

Tijdens psycho-educatie van ASS, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid proberen we uitleg te geven om zo tot inzicht te komen in het eigen functioneren.

Brain Blocks Zelem Halen Linkhout Lummen Diest Herk-de-Stad Hasselt Limburg

Brain Blocks (https://brainblocks.com/) is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. (zie folder)

Aandacht voor de acceptatie van de diagnose alsook het opsporen van te vermijden gedrag en te bevorderen gedrag mét oog voor de eigen talenten en sterktes zijn niet te missen topics tijdens de begeleiding.

Handelingsgerichte diagnostiek

Zowel in het kader van een begeleiding als bij vermoeden van een bepaalde stoornis of problematiek kan handelingsgericht diagnostisch onderzoek (IQ-bepaling, onderzoek naar leerstoornissen, concentratie-onderzoek, belevingsonderzoek, niveaubepaling) plaatsvinden. We trachten steeds een antwoord te bieden op de vraag welk zorgaanbod het beste bij het kind past. Dit doen we door zowel naar de sterke punten als de werkpunten van het kind te kijken. In plaats van ons de vraag te stellen: “Wat heeft dit kind?” herformuleren we de vraag naar: “Wat heeft dit kind nodig?”
Bij vermoedens van bepaalde stoornissen (vb. ADHD, … ) verwijzen we het gezin door naar een kinderpsychiater. We doen hier enkel aan indicatiestelling.

Een diagnose bepaalt niet wie je bent. Een diagnose zorgt ervoor dat je een paar dingen over jezelf beter kunt begrijpen. Maar zoals iedereen ben je jouw eigen unieke zelf.​

Children are one third of our population and all of our future

Doelgroep

De orthopedagogische begeleiding richt zich naar kinderen uit het lager onderwijs en jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs met leer-, werkhoudings- en/of studieproblemen en hun ouders.

Tarieven

Orthopedagogische begeleiding

Intakegesprek
Orthopedagogische begeleiding

65€ / uur
55€ / 45 min

Psychodynamische therapie

Psychotherapie

65€ / 45 min

Diagnostische trajecten

Diagnostiek
Verwerking testmateriaal
Verslag

65€ / uur
40€ / traject
65€ / uur

Netwerk

Overleg op verplaatsing
Netwerkoverleg

80€ / uur
55€ / uur

Ter verduidelijking:

 1. Deze praktijk is aangesloten bij de eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ) en gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ) binnen het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Limburg “Ligant.” Dit houdt in dat cliënten aan een voordelig tarief (€11 remgeld) psychologisch zorg kunnen genieten. Wij kunnen u vertellen of u hier al dan niet voor in aanmerking komt.
 2. Annulatie van een afspraak dient 48 u op voorhand te gebeuren, anders wordt u een vergoeding van €50 aangerekend. (dit bedrag is ook van toepassing indien u van een terugbetalingstarief geniet)
 3. Er wordt door bepaalde mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling voorzien. Gelieve hiervoor uw mutualiteit te contacteren.

De volledige hulpverleningsovereenkomst kan u hier downloaden en nalezen en dient u akkoord te verklaren en te ondertekenen voor het starten van de therapiesessies.
Het aanmeldingsformulier: download
De privacy verklaring: download

Contact

Annelies Asselman

gsm nummer     +32 (0) 498 26 39 23
emailadres​    a.asselman@pedagoog-zelem.be
​     www.pedagoog-zelem.be
​     www.mijntherapeut.be​

Adres Zelem

Tuinwijkstraat 13
3545 Zelem

Adres Lummen

Goerenstraat 2
3560 Lummen